Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Bestemmelser om fri grav og satser for feste av grav

I Gravferdsloven av 1996 er det blant annet bestemmelser om retten til fri grav, og hvordan en grav kan festes.


Avdøde som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen, har rett til fri grav på en av kirkegårdene i samme kommune. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen blir gravlagt på kirkegård i kommunen. Kirkelig fellesråd kan da kreve dekning av kostnadene ved gravferden (Gravferdsloven, § 6). Det koster kr 3.000 å gravlegges i Folldal dersom avdøde hadde siste bosted utenfor kommunen.

I Gravferdslovens § 14 er det bestemmelser om at en kan inngå avtale om feste av grav. Videre heter det her at festerett til en grav bare kan innehas av en person. Festetiden skal ikke overstige 20 år. Et feste kan fornyes dersom graven er holdt i hevd og fornyelse ikke vanskeliggjør en forsvarlig drift av kirkegården.
Gravferdsloven kan du finne her.

For kirkegårdene i Folldal er festeavgiften for graver som skal festes/fornyes etter 1. januar 2010,  kr 800,-. Festetiden er 10 år. (Vedtatt i Folldal kommunestyre 10. desember 2009)


Av: Eivind Vinje   Publisert: 07.01.2010