Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Tilgjengeligheitserklæring

Tilgjengelighetserklæring for folldal.kirken.no

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

torsdag 18 april
Folldal kirke
søndag 21 april
Dalen kyrkje
søndag 28 april
Rondaheim
torsdag 9 mai
Egnund kapell
søndag 12 mai
Folldal kirke
fredag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 19 mai
Dalen kyrkje

Nyheter

Nye vedtekter for gravplassene i Folldal

Folldal kirkelige fellesråd jobber for tiden med endringer på Folldal kirkegård.  Det skal bl.a.  etableres navnet minnelund.  I den forbindelse legges forslag til ny forskrift om gravplassvedtekter, Folldal kommune, ut på høring.  Høringsuttalelser sendes til kyrkjevergen@folldal.kirken.no  innen 13. august 2023. 

FORSKRIFT OM GRAVPLASSVEDTEKTER, FOLLDAL KOMMUNE, INNLANDET FYLKE

 Jf. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 21 (1), § 8 (1) og § 14 (1) og forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16 (gravplassforskriften) § 15a (4), jf. gravplassloven § 14 (1) og § 21 (1).

 Forskrift om gravplassvedtekter erstatter tidligere kirkegårdsvedtekter for Folldal, Dalen og Egnund kirkegårder, godkjent av Stiftsdireksjonen i Hamar 28.11.1990, vedtatt av Folldal kirkelige fellesråd 15.06.2022

Godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ……. (dato)

 § 1. FORVALTNING

Gravplassene i Folldal kommune er underlagt Folldal kirkelige fellesråds administrasjons- og myndighetsområde.

 § 2. DEFINISJONER

Gravplassmyndighet: Folldal kirkelige fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Folldal kommune, jf. gravplassloven med forskrifter.

Fri grav: Grav som gravplassmyndigheten har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.

Festet grav: Grav som det er inngått eller fornyet festeavtale for, jf. gravplassloven § 14.

Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.

Urnegrav i minnelund: Grav til askeurne i minnelund med plass til én urne.

Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.

Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.

Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.

Fester: Den som står som part i en festeavtale.

Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.

 

§ 3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravplassforskriften § 9 (2). Gravplassmyndigheten kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

§ 4. GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen.

De har rett til fri grav såfremt graven er tilvist.

 Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven er tilvist.

 Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.

 

§ 5. FREDNINGSTID

Fredningstid for kistegraver er 50 år.

Fredningstid for urnegraver er 20 år.

Gravplassmyndigheten kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.

 

§ 6. FESTE AV GRAV MED MER

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til gravplassmyndigheten for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted.

 Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 10 år.

 Når festetiden/fredningstiden er ute, kan graven/gravstedet festes for nye 10 år.

 Gravplassmyndigheten kan, i samråd med pårørende om disse finnes, vedta at enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal bevares. Slikt vedtak kan bl.a. gjøres dersom gravminnet på et område av gravplassen eller en grav er av en viss alder, at det representerer en stilhistorie, har et lokalt særpreg i form eller materialbruk eller er unikt. 

 I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles.

 Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner.

 Ingen kan gravlegges i festet grav/gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan gravplassmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging.

 Fester plikter å melde adresseforandring.

 

§ 7. GRAV OG GRAVMINNE

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassmyndigheten sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassmyndigheten har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Gravminnet kan først settes opp når bakken er telefri. I påvente av gravminne ordner gravplassmyndigheten med et merke hvor avdødes navn settes på.

 På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der for godt.

 

§ 8. PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal holdes i plantefeltet og fjernes etter bruk.

 Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt steinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen.

 Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

 Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk, rullesten eller døde materialer.

 

§ 9. PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, bør i sin helhet være kompostérbart.

 

§ 10. STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassmyndigheten.

 Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.

 Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at kirkelig fellesråd og den som gis tillatelse til det etter § 13, kan gjøre beplantning og stell av grav, samt montering, sikring og vedlikehold av gravminnet. En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende regler.

 Kirkegårdsmyndighetene besørger nye graver planert. Ved senere setninger er det i utgangspunktet hver enkelt sitt ansvar å fylle på jord og eventuelt så. Likeledes skal hver enkelt klippe inntil gravminne og plantefelt.

 

 § 11. NAVNET MINNELUND

Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke.

Graver i navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp på lik linje med andre graver på gravplassen. Med feste av grav menes i denne sammenheng navneplaten på felles minnesmerke.

 I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Dette gjelder også urnegrav, se definisjon av "urnegrav i minnelund" i § 2 Definisjoner. Ved feste av grav ved siden av betales det festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk. Ved feste av grav ved siden av i navnet minnelund, vil ikke nødvendigvis gravene komme ved siden av hverandre, men navneplatene.

 Avgift for bruk av navnet minnelund betales fra det tidspunktet graven tas i bruk.

 Gravplassmyndigheten har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassmyndigheten.

 

§ 12. BÅREROM

Bårerom disponeres av gravplassmyndigheten og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden.

 

§ 13. NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen, skal innhente tillatelse fra gravplassmyndigheten. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

 Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

 

§ 14. ARBEID PÅ GRAVPLASSENE

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid fra næringsdrivende skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

§ 15. DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE

Gravplassmyndigheten kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravplasslov og gjeldende forskrifter fravike vedtektene.

 

§ 16. IKRAFTTREDELSE OG OPPHEVELSE AV ELDRE VEDTEKTER

Denne forskrift om gravplassvedtekter trer i kraft fra xx.xx.20xx. Fra samme tid oppheves vedtekter fra 28.11.1990 for gravplassene i Folldal kommune, Innlandet fylke.

Publisert av: Jon Olav Ryen den 19-07-2023
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00
soknepresten@folldal.kirken.no   
kyrkjevergen@folldal.kirken.no 

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem