Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Tilgjengeligheitserklæring

Tilgjengelighetserklæring for folldal.kirken.no

Les tilgjengelighetserklæringen
Kirken i Folldal

Kirkene våre
Kirkegårder
Historikk
Menighetsråd og fellesråd
Prosti og bispedømme
KALENDER

lørdag 1 juni
Dalen kyrkje
søndag 16 juni
Folldal kirke
torsdag 11 juli
Folldal kirke
søndag 14 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 21 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
søndag 11 august
Døllia, Einunndalen
Eysteinkyrkja
søndag 25 august
Folldal kirke

Kirkelige råd i Folldal

Kirkelige råd i Folldal

I Den norske kirke er soknet (menigheten) den grunnleggende enhet. Hvert sokn har sitt sokneråd (menighetsråd). I kommuner med flere enn ett sokn er det også et kirkelig fellesråd, slik som i Folldal. 

Folldal menighetsråd

består av seks valgte medlemmer samt soknepresten (geistlig representant). Etter valget høsten 2023 er rådets sammensetning slik for perioden 2023–2027:    

Ola Hansen Eriksrud (leder)
Grete Kristoffersen
Magnvor Eggestad
Synnøve Kjønsberg
Gro Oddløkken
Ingvild Brennodden
Jon Olav Ryen (geistlig representant)


Øvre Folldal sokneråd 

har fire valgte medlemmer foruten soknepresten. Rådets sammensetning for perioden 2023–2027:

Marianne Borkhus Husom (leder)
Elisabeth Horneman
Per Olav Slåsæther
Åshild Sletten
Jon Olav Ryen (geistlig representant)

Folldal kyrkjelege fellesråd

består av to medlemmer fra hvert av menighetsrådene, en representant fra Folldal kommune og en geistlig representant, til sammen seks medlemmer. Daglig leder er rådets sekretær.

Rådets sammensetning for perioden 2023–2027:  

Marianne Borkhus Husom (leder)
Elisabeth Horneman
Synnøve Kjønsberg
Ingvild Brennodden
Kristin Langtjernet (ordfører, kommunens representant)
Simen Simensen (geistlig representant)

Valg av leder i alle de kirkelige råd gjelder for ett år om gangen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

På kommune– og soknenivå har Den norske kirke to demokratisk valgte råd: Kirkelig fellesråd og menighetsråd (sokneråd) . Det førstnevnte organet har ansvaret for kirkens ”ytre” rammer, som økonomi, bygninger og personell. Fellesrådet forvalter midlene som bevilges den lokale kirke over kommunens budsjett, og har arbeidsgiveransvaret for lokalt kirkelig tilsatte (unntatt presten), og står for drift og vedlikehold av bygningsmasse og kirkegårder.

Menighetsrådet (soknerådet) har ansvaret for kirkens ”indre” liv, – å vekke og nære det kristelige liv i soknet. Dette organet har blant annet bestemmelsesrett om valg av tekstlesere i kirken og bevilgning av kirkeoffer. Videre arbeider menighetsrådet med spørsmål om trosopplæring, gudstjenesteordning og diakoni (for eksempel innsamlingsaksjoner og besøkstjeneste).

Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00
soknepresten@folldal.kirken.no   
kyrkjevergen@folldal.kirken.no 

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem