Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 4 desember
Dalen kyrkje
søndag 18 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke
mandag 19 desember
Folldal kirke
Folldal kirke
lørdag 24 desember
Folldal Bo- og Servicesenter
Egnund kapell
Dalen kyrkje

Kirkelige råd i Folldal

Kirkelige råd i Folldal

I Den norske kirke er soknet (menigheten) den grunnleggende enhet. Hvert sokn har sitt sokneråd (menighetsråd). I kommuner med flere enn ett sokn er det også et kirkelig fellesråd, slik som i Folldal. 

Folldal menighetsråd består av seks valgte medlemmer samt soknepresten (geistlig representant). Etter valget høsten 2019 er rådets sammensetning slik fra 1. november 2019 til 1. november 2023:    

Bente Helen Rønning Grimsbu (leder)
Arild Alander
Ole Petter Berger
Synnøve Brandsnes
Ola Hansen Eriksrud
Jan Kåre Lillekroken
Jon Olav Ryen (geistlig representant)

Øvre Folldal sokneråd har fire valgte medlemmer foruten soknepresten. Rådets sammensetning for perioden 1. november 2019 til 1. november 2023:

Aud Margrethe S. Brendryen (leder)
Marianne B. Husom
Vegar Nystuen
Oddveig Nyvoll
Jon Olav Ryen (geistlig representant)

Folldal kyrkjelege fellesråd består av to medlemmer fra hvert av menighetsrådene, en representant fra Folldal kommune og en geistlig representant, til sammen seks medlemmer. Daglig leder er rådets sekretær.

Rådets sammensetning for perioden 1. desember 2019 til 1. desember 2023:  

Jan Kåre Lillekroken (leder)
Arild Alander
Aud Margrethe S. Brendryen
Marianne B. Husom
Kristin Langtjernet (ordfører, kommunens representant)
Jon Olav Ryen (geistlig representant)


Valg av leder i alle de kirkelige råd gjelder for ett år om gangen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

På kommune– og soknenivå har Den norske kirke to demokratisk valgte råd: Kirkelig fellesråd og menighetsråd (sokneråd) . Det førstnevnte organet har ansvaret for kirkens ”ytre” rammer, som økonomi, bygninger og personell. Fellesrådet forvalter midlene som bevilges den lokale kirke over kommunens budsjett, og har arbeidsgiveransvaret for lokalt kirkelig tilsatte (unntatt presten), og står for drift og vedlikehold av bygningsmasse og kirkegårder.

Menighetsrådet (soknerådet) har ansvaret for kirkens ”indre” liv, – å vekke og nære det kristelige liv i soknet. Dette organet har blant annet bestemmelsesrett om valg av tekstlesere i kirken og bevilgning av kirkeoffer. Videre arbeider menighetsrådet med spørsmål om trosopplæring, gudstjenesteordning og diakoni (for eksempel innsamlingsaksjoner og besøkstjeneste).

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem